REGULAMIN SPRZEDAŻY ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1. Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Produktów przez firmę Warmińska Manufaktura Elżbieta Wielecka z siedzibą w Olsztynie na ul. Kościuszki 33a/4  NIP: 7390303567 REGON: 004449429 za pośrednictwem Sklepu internetowego www.warminska-manufaktura.pl.

2. Niniejszy regulamin, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w zakresie korzystania przez Kupującego z funkcjonalności Sklepu internetowego.

3. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

Kodeks cywilnyKodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).
Konsumentosoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, nie będąca jednocześnie Przedsiębiorcą- Konsumentem.
Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą. Kupującym może być w szczególności Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca- Konsument.
Koszyk – funkcjonalność Sklepu internetowego, w której widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty oraz umożliwiająca Kupującemu ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy oraz formy płatności.
Przedsiębiorca – Kupujący nie będący jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą- Konsumentem.
Przedsiębiorca- konsumentosoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w tym także wspólnik spółki cywilnej, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, lecz nie posiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej. Definicję ustawową Przedsiębiorcy- konsumenta zawiera art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
Regulaminniniejszy regulamin.
Sklep internetowy – serwis internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem www.warminska-manufaktura.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może zakupić Produkt od Sprzedawcy poprzez złożenie Zamówienia. Sklep internetowy udostępnia Kupującym również usługi elektroniczne opisane w niniejszym Regulaminie.
SprzedawcaWarmińska Manufaktura Elżbieta Wielecka 10-503 Olsztyn Kościuszki 33a/4 NIP: 7390303567 REGON: 004449429 : + 48 602 210 575, e-mail: [email protected]; Sprzedawca jest jednocześnie podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Produkt – oferowana przez Sprzedawcę rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą; Wszystkie Produkty są uwidocznione na stronie internetowej www.warminska-manufaktura.pl.
Konto Klientausługa Sklepu Internetowego, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego w Sklepie internetowym zamówieniach
Formularz rejestracjiformularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.
Formularz zamówieniausługa Sklepu Internetowego, interaktywny formularz umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Rozporządzenie RODORozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta na odległość między Kupującym a Sprzedawcą.
Ustawa o ochronie danych osobowychustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 20018 r. poz. 1000)
Ustawa o prawach autorskich – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2017 poz. 880).
Ustawa o prawach konsumentaustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 683).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane drogą elektroniczną poprzez Formularz Zamówienia zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą albo ustne oświadczenie woli złożone Sprzedawcy przez Kupującego drogą telefoniczną. Składanie Zamówienia drogą telefoniczną jest możliwe pod numerem telefonu: +48 602 210 575 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. W Zamówieniu Kupujący określa w szczególności rodzaj i liczbę Produktów, których dotyczy Umowa sprzedaży, a także ich ceny jednostkowe i cenę łączną wszystkich Produktów (wraz z podatkami).

4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.warminska-manufaktura.pl . Regulamin jest publikowany w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.

5. Regulamin stanowi integralną część każdej Umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę z Kupującym. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem przez Kupującego, iż zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego treść i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.

6. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia pierwszej czynności prowadzącej do skorzystania z usług Sklepu internetowego.

§ 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący następujących minimalnych wymagań technicznych:

− dostęp do Internetu,
− zainstalowana przeglądarka internetowa,
− posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

2. W trakcie korzystania ze strony internetowej, w systemie teleinformatycznym Kupującego zostają zainstalowane pliki cookies. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu internetowego. Sprzedawca zapewnia Kupującemu dostęp do informacji o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący. Informacje te Sprzedawca zamieszcza w „Polityce prywatności” dostępnej na stronie Sklepu internetowego www.warminska-manufaktura.pl.

3. Sprzedawca zapewnia Kupującemu dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz informacji o udostępnianych przez Sprzedawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Informacje, o których mowa powyżej stanowią załącznik do Regulaminu.

4. Kupujący jest zobowiązany w szczególności do:

− podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd i nienaruszających praw osób trzecich,
− niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających prawa osób trzecich,
− korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób niepowodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
− niepodejmowanie działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, które znajdują się w posiadaniu Sprzedawcy,
− korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi zwyczajami,
− korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Kupujących oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,
− korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

5. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w §2 ust. 4 powyżej Sprzedawca może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym.

6. Korzystanie przez Kupującego z Konta Klienta w Sklepie internetowym jest możliwe po wykonaniu przez Kupującego dwóch kolejnych kroków: 1. Wypełnieniu Formularza rejestracji, oraz 2. Kliknięciu pola „prześlij”. W Formularzu rejestracji dla utworzenia Konta Klienta niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i hasło. Kupujący może podać inne, dodatkowe dane, takie jak dane adresowe lub dane do wystawienia faktury VAT, których podanie nie jest jednak niezbędne do utworzenia Konta klienta. Usługa elektroniczna polegająca na utrzymywaniu Konta klienta w Sklepie internetowym świadczona jest przez Sprzedawcę nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podanie przyczyny, usunięcia Konta klienta poprzez

a. wysłanie stosowanego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy;
b. samodzielnego usunięcia Konta klienta poprzez kliknięcie pola „Usuń konto”, widoczne w panelu Konta klienta po zalogowaniu.

7. Korzystanie przez Kupującego z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do Koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Kupującego łącznie czterech kolejnych kroków: 1. Wypełnieniu Formularza Zamówienia, 2. Kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego checkbox obok oświadczenia „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną Warmińska Manufaktura i akceptuję jego postanowienia”, 3. kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego checkbox obok oświadczenia „Oświadczam, że zostałem pouczony o prawie odstąpienia od umowy oraz zapoznałem się z Polityką prywatności”, oraz 4. kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola „Zamawiam i płacę”. Do momentu kliknięcia przez Kupującego pola „Zamawiam i płacę” Kupujący ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych do Formularza Zamówienia danych. W Formularzu Zamówienia niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży jest podanie przez Kupującego następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Kupujących niebędących osobami fizycznymi niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

8. Usługa elektroniczna w postaci Newsletter świadczona jest przez Sprzedawcę na żądanie Kupującego, po zapisaniu się na Newsletter, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności. Kupujący może zapisać się na Newsletter w następujący sposób:

a. poprzez zaznaczenie checkbox z oświadczeniem o treści: „Chcę otrzymywać newsletter z kodami rabatowymi i porcją wiedzy na temat zdrowych olejów. Rezygnacja jest możliwa w każdej chwili” w trakcie składania Zamówienia, lub
b. poprzez stronę internetową Sklepu Internetowego pod adresem www.warminska-manufaktura.pl, za pomocą wykonania kolejno następujących kroków: 1. wpisania w puste pole obok oświadczenia „Newsletter. Chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach? zostaw swój adres e-mail” adresu poczty elektronicznej, oraz 2. zaznaczenia checkbox obok oświadczenia „Klikając w „Zapisz się” akceptuję Regulamin i Politykę prywatności.”
c. poprzez wykonanie kolejno następujących kroków w okienku pop up z treścią „Bądź zawsze na bieżąco z naszymi promocjami! Zapisz się do newslettera i otrzymuj od nas informacje o nowościach okazjach”, wyskakującym na stronie Sklepu Internetowego: 1. wpisania w puste pole obok oświadczenia „Twój adres e-mail” adresu poczty elektronicznej i wpisania w puste pole obok oświadczenia „Twoje imię” imienia, oraz 2. zaznaczenia checkbox obok oświadczenia „Administratorem moich danych osobowych jest Warmińska Manufaktura Elżbieta Wielecka z siedzibą w Olsztynie. Zapoznałem się z Regulaminem sklepu internetowego Warmińska Manufaktura oraz Polityką prywatności i akceptuję ich postanowienia.”

Usługa Newsletter polega na przesyłaniu osobom, które zapisały się na Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, informacji marketingowych dotyczących Produktów Warmińska Manufaktura, w szczególności informacji o kodach rabatowych na Produkty, akcjach promocyjnych lub rabatowych, konkursach, wydarzeniach, właściwościach Produktów lub nowych Produktach wprowadzanych do oferty Sklepu Internetowego. Usługa Newsletter jest świadczona przez Sprzedawcę nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez:

a. wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy;
b. samodzielne wpisanie się z Newsletter poprzez kliknięcie w pole „wypisz” w otrzymanej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter.

9. Usługa elektroniczna w postaci Powiadomienia o dostępności, świadczona jest przez Sprzedawcę na żądanie Kupującego, po zapisaniu się na Powiadomienie o dostępności, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności. Kupujący może zapisać się na Powiadomienie o dostępności wówczas, gdy wybrany przez niego Produkt nie jest aktualnie dostępny w ofercie Sklepu. W takiej sytuacji po prawej stronie witryny Sklepu pojawia się żółta zakładka o treści „Powiadom o dostępności”. Po kliknięciu na zakładkę w pole widzenia wyskakuje okienko pop-up o treści: „Wyślij wiadomość gdy produkt pojawi się na stanie. Wybierz swój wariant i podaj adres e-mail a powiadomimy Cię gdy pojawi się na stanie”. Zapisanie się na Powiadomienie o dostępności polega na:

a. wyborze i zaznaczeniu lub uzupełnieniu w okienku pop-up odpowiednio następujących informacji: wybór wariantu Produktu, poprzez zaznaczenie interesującej Kupującego objętości Produktu, podanie adresu e-mail oraz określenie, ile dni Kupujący może zaczekać na Produkt (wypełniona sugerowana odpowiedź „aż będzie dostępny”)
b. kliknięciu w przycisk „Zapisz mnie” oraz zaznaczeniu checkbox obok oświadczenia „Klikając w „Zapisz mnie” akceptuję Regulamin i Politykę prywatności.”

Usługa Powiadomienia o dostępności polega na przesyłaniu osobom, które zapisały się na Powiadomienie o dostępności, za pośrednictwem wiadomości e-mail przesyłanych na podany adres e-mail, informacji o ponownej dostępności wybranego przez Kupującego Produktu Warmińska Manufaktura w Sklepie. Usługa Powiadomienia o dostępności jest świadczona przez Sprzedawcę nieodpłatnie przez czas do momentu pojawienia się Produktu objętego Powiadomieniem w Sklepie. Usługa świadczona jest jednorazowo, tj. jednorazowe zapisanie się przez Kupującego na Powiadomienie o dostępności powoduje wysłanie do Kupującego jednej wiadomości e-mail z informacją o dostępności Produktu po jego pojawieniu się w Sklepie. W celu otrzymania kolejnego Powiadomienia o dostępności Kupujący winien ponowie zapisać się na usługę Powiadamiania o dostępności.

10. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 14 – dniowego okresu wypowiedzenia, przesyłając Kupującemu oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej podany przy składaniu Zamówienia. Wypowiedzenia tego Sprzedawca może dokonać z ważnych przyczyn, do których należą:

− korzystanie przez Kupującego ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu,
− korzystanie przez Kupującego ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
− przesłanie lub umieszczenie przez Kupującego w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

11. Kupujący może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu za pośrednictwem poczty e-mail na adres: [email protected] albo w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

12. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jak i rozwiązanie tej umowy nie ma wpływu na prawa nabyte przez Kupującego i Sprzedawcę przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem tej umowy.

13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

− blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, które obsługują wiadomości e-mail Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych przez Sprzedawcę przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego,
− za transakcje dokonane za pośrednictwem Sklepu internetowego przez nieuprawnione osoby trzecie,
− zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością infrastruktury technicznej Kupującego,
− szkody wynikłe na skutek podania przez Kupującego błędnych, nieprawdziwych lub niepełnych informacji podczas składania Zamówienia poprzez serwis Sklepu internetowego, a także szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania przez Kupującego postanowień Regulaminu.

§ 3. Zawarcie Umowy sprzedaży

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronie internetowej www.warminska-manufaktura.pl lub w innych miejscach służących eksponowaniu Produktu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Przed zawarciem Umowy sprzedaży, Sprzedawca zapewnia Kupującemu udzielenie wyczerpujących informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość. Informacje obejmują w szczególności:

− główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposób porozumiewania się z Kupującym;
− dokładne dane identyfikujące Sprzedawcę;
− adres siedziby Sprzedawcy, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu;
− adres, pod którym Kupujący może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres siedziby Sprzedawcy;
− łączną cenę za Produkt wraz z podatkami;
− koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia Umowy sprzedaży w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
− sposób i termin zapłaty;
− sposób i termin spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz procedura rozpatrywania reklamacji;
− sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, a także wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży;
− koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, które ponosi Kupujący oraz koszty zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
− brak prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, w sytuacjach określonych w Ustawie o prawach konsumenta, lub okoliczności, w których Kupujący traci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;
− obowiązek Sprzedawcy dostarczenia rzeczy bez wad;
− istnienie i treść gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposób ich realizacji;
− minimalny czas trwania zobowiązań Kupującego wynikających z Umowy sprzedaży;
− możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Kupującego Zamówienia. Złożenie przez Kupującego Zamówienia stanowi wyrażenie woli związania się Umową sprzedaży ze Sprzedawcą i złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta. Zamówienia można składać poprzez Formularz zamówienia zamieszczony na stronie Sklepu internetowego www.warminska-manufaktura.pl lub przez telefon.

4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia należy wejść na stronę internetową: www.warminska-manufaktura.pl, dokonać wyboru interesującego Produktu podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty. Wybór Produktów będących przedmiotem Zamówienia dokonywany jest poprzez dodanie ich do Koszyka.

5. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT przy składaniu Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia należy zaznaczyć opcję „Chcę otrzymać fakturę VAT” oraz uzupełnić dane wymagane do wystawienia faktury.

6. W celu dokonania Zamówienia konieczne jest zapoznanie się przez Kupującego z Regulaminem oraz jego akceptacja. Przy składaniu Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia zaznaczenie opcji „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną  i Warmińska Manufaktura akceptuję jego postanowienia” oznacza, że Kupujący zapoznał się z Regulaminem, rozumie jego postanowienia i wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone. Brak takiej akceptacji powoduje brak możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego, w tym w szczególności uniemożliwia złożenie Zamówienia. Regulamin jest udostępniany w taki sposób, aby Kupujący mógł go przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.

7. Po rozpoczęciu przez Kupującego procesu złożenia Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia lub po zalogowaniu się do Konta Klienta, tj. po dodaniu przez Kupującego do Koszyka Produktu (ów) dostępnego w Sklepie Internetowym, Kupujący otrzyma:

a. na wskazany w Formularzu Zamówienia lub w Koncie Klienta adres poczty elektronicznej powiadomienie e-mail o dodaniu Produktu (ów) do Koszyka oraz możliwości dokończenia Zamówienia,
b. na wskazany w Formularzu Zamówienia lub w Koncie Klienta numer telefonu powiadomienie SMS o dodaniu Produktu (ów) do Koszyka oraz możliwości dokończenia Zamówienia.

8. Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia obejmujące: przedmiot Zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Produktów, w tym podatków, kosztów dostawy i innych dodatkowych kosztów, metodę płatności, sposób i miejsce dostawy, czas dostawy, dokładne dane Sprzedawcy oraz sposób porozumiewania się z Kupującym. Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wyboru Produktu do momentu naciśnięcia przycisku: „Zamawiam i płacę” tj. do momentu złożenia Zamówienia. W przypadku składania Zamówienia telefonicznego powyższe informacje Sprzedawca przekazuje Kupującemu ustnie.

9. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie:

a. drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres e-mail, oraz/lub
b. powiadomieniem SMS na wskazany przez Kupującego numer telefonu,

co powoduje związanie Kupującego jego Zamówieniem i stanowi przyjęcie Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie i zabezpieczenie treści zawartej Umowy sprzedaży następuje przez przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w niniejszym ustępie. W przypadku Zamówienia telefonicznego wyżej wymienione potwierdzenie może być dokonywane drogą wiadomości sms lub w formie korespondencji pisemnej wysłanej na wskazany przez Kupującego adres. W wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie Zamówienia Sprzedawca zamieszcza link do Regulaminu, którego załącznikiem jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz pouczenie o prawie odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę- konsumenta oraz link do „Polityki prywatności”.

10. W trakcie procesu realizacji Zamówienia, Sprzedawca będzie informował Kupującego o etapach realizacji Zamówienia (tj. przyjęcie płatności, kompletowanie Produktów do wysyłki, wysyłka Zamówienia, dostarczenie Zamówienia), poprzez przesyłanie wiadomości:

a. drogą elektroniczną, na wskazany przez Kupującego adres e-mail, oraz/lub
b. powiadomieniem SMS na wskazany przez Kupującego numer telefonu.

11. Sprzedawca ma możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży:

− w przypadku, gdy dane konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia nie zostaną uzupełnione lub zostaną uzupełnione niepoprawnie, a kontakt z Kupującym nie jest możliwy,
− w przypadku, gdy Produkty będące przedmiotem Zamówienia nie są dostępne lub w przypadku uszkodzenia tych Produktów przed ich wysłaniem do Kupującego. W takim przypadku Sprzedawca uprzednio kontaktuje się z Kupującym w celu skonsultowania decyzji o dalszej realizacji zamówienia. W razie braku możliwości uzgodnienia wspólnego stanowiska Sprzedawca ma możliwość jednostronnego odstąpienia od Umowy sprzedaży.

12. Po dostarczeniu Kupującemu Produktów zakupionych w Sklepie Internetowym, Sprzedawca może zwrócić się do Kupującego, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS, z pytaniem o zadowolenie z otrzymanych Produktów, jakość obsługi Kupującego w Sklepie Internetowym lub z propozycją zakupu innych Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym.

§ 4. Ceny produktów i płatności

1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) oraz określone są w wartości brutto tj. zawierają podatki oraz inne daniny publiczne należne w związku z zakupem Produktu, a tym samym stanowią całkowity wymiar świadczenia należnego Sprzedającemu od Kupującego w związku z zakupem Produktu.

2. Cena jednostkowa Produktu uważana jest za wiążąco uzgodnioną pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą z chwilą złożenia Zamówienia.

3. Składając zamówienie Kupujący może wybrać następujące sposoby płatności:

− Płatność przy odbiorze – za pobraniem u dostawcy (dotyczy tylko zamówień wysłanych na teren Polski);
− Płatność z wykorzystaniem serwisu Paynow;
− Płatność przelewem tradycyjnym – wpłata bezpośrednio na konto PKO BP Warmińska Manufaktura 
   71 1020 3541 0000 5602 0113 3024

5. Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Produkt, najpóźniej w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni kalendarzowych (z uwzględnieniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy – Dz.U. z 2015 r. poz. 90 z późń. zm.), następujących po dniu, w którym otrzymał wiadomość e-mail z potwierdzeniem Zamówienia.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w § 4 ust. 5 za uprzednim poinformowaniem Kupującego.

§ 5. Dostawa

1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące formy dostawy zamówienia:

− przesyłka kurierska realizowana za pośrednictwem DHL lub DPD, wg wyboru Kupującego, po wcześniejszej przedpłacie,
− przesyłka kurierska pobraniowa realizowana za pośrednictwem DHL lub DPD, wg wyboru Kupującego,
− przesyłka kurierska odbierana przez Kupującego w punkcie odbioru DHL.

2. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. W celu realizacji zamówienia poza granice Polski Kupujący zobowiązuje się każdorazowo indywidualnie ustalić koszt i czas dostawy ze Sprzedawcą.

3. Kupujący zostanie poinformowany o wysokości kosztów dostawy w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy oraz płatności.

4. Jeżeli wartość zamówionych Produktów przekracza 199,00 zł Sprzedawca pokrywa koszty dostawy zamówienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie ze sposobem dostawy wybranym przez Kupującego, dostępnym w formularzu Zamówienia. W przypadku, gdy Sprzedawca udostępni Kupującemu kody rabatowe powodujące obniżenie ceny Produktu i w rezultacie zastosowania takiego kodu rabatowego wartość zamówionych Produktów spadnie poniżej 199, 00 zł, koszty dostawy Produktów pokrywa Kupujący.

5. Dostawa Produktu na rzecz Kupującego jest dokonywana niezwłocznie (najczęściej Produkt jest wysyłany następnego dnia roboczego), najpóźniej jednak do 30 dni, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Termin 30-dniowy liczy się od dnia zapłaty, a w przypadku wyboru dostawy za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży (otrzymania przez Kupującego potwierdzenia złożenia Zamówienia od Sprzedawcy).

§ 6. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Konsument lub Przedsiębiorca- konsument dokonujący zakupu Produktu, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może od tej Umowy sprzedaży odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych w § 6 ust. 5 poniżej, składając jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w terminie czternastu (14) dni od dnia wydania Produktu lub jego ostatniej części. Aby skutecznie odstąpić od Umowy sprzedaży wystarczy wysłać do Sprzedawcy przed upływem ww. terminu pisemne oświadczenie Konsumenta lub Przedsiębiorcy- konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą tradycyjną na adres: Warmińska Manufaktura Radostowo 87 11-320 Jeziorany lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

2. Konsument lub Przedsiębiorca- konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży również z wykorzystaniem wzoru odstąpienia od umowy zawartego w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub wzoru, który stanowi załącznik do Regulaminu.

3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub Przedsiębiorca- konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, najlepiej wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres: Warmińska Manufaktura Radostowo 87 11-320 Jeziorany tel. 502663135

5. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu tj. koszt opakowania i odesłania Produktu w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży zawartej na odległość ponosi Konsument lub Przedsiębiorca- konsument.

6. W przypadku, gdy prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży realizuje Przedsiębiorca- konsument, Sprzedawca po zaakceptowaniu zwrotu Produktu wystawi fakturę korygującą. Przedsiębiorca – konsument zobowiązany jest wskazać adres poczty elektronicznej e-mail, na który Sprzedawca wyśle fakturę korygującą. W przypadku, gdy Przedsiębiorca- konsument nie wskaże wyraźnie adresu poczty elektronicznej e-mail, na jaki chce otrzymać fakturę korygującą, Sprzedawca wyśle fakturę korygującą na adres poczty elektronicznej e-mail, jakim posługiwał się Przedsiębiorca- konsument w celu zawarcia Umowy sprzedaży. Przedsiębiorca- konsument obowiązany jest potwierdzić Sprzedawcy otrzymanie faktury korygującej poprzez przesłanie zwrotnie wiadomości elektronicznej. Potwierdzeniem otrzymania przez Przedsiębiorcę- konsumenta faktury korygującej jest wiadomość zwrotna od Przedsiębiorcy- konsumenta, potwierdzająca otrzymanie faktury korygującej.

7. Konsument lub Przedsiębiorca- konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W okresie na odstąpienie od Umowy sprzedaży Konsument lub Przedsiębiorca- konsument powinien obchodzić się z Produktem i sprawdzać go z należytą starannością. Konsument lub Przedsiębiorca- konsument powinien zwrócić Produkt w takim składzie ilościowym i jakościowym, w jakim go otrzymał (z zastrzeżeniem zdania pierwszego). W szczególności do Produktu powinny być dołączone wszelkie otrzymane wraz z Produktem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty.

8. Konsument lub Przedsiębiorca- konsument ma prawo otworzyć opakowanie, aby uzyskać dostęp do Produktu, jeżeli podobne Produkty są zazwyczaj wystawiane w sklepach stacjonarnych bez opakowania. Zalecane jest, aby zwracany Produkt był zapakowany w oryginalne opakowanie, chyba że zostało ono usunięte w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W takim przypadku należy zadbać o to, aby Produkt był bezpiecznie zapakowany w celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie. Przesyłkę przed nadaniem należy oznaczyć właściwym adresem Sprzedawcy, do którego Produkt jest zwracany.

9. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy- konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu do Konsumenta lub Przedsiębiorcy- konsumenta, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę- konsumenta przy składaniu Zamówienia sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Produktu oferowany przez Sprzedawcę.

10. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę- konsumenta ceny Produktu i poniesionych kosztów dostawy zostanie dokonany najpóźniej po otrzymaniu Produktu z powrotem od Konsumenta lub Przedsiębiorcy- konsumenta  lub po dostarczeniu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę- konsumenta  dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności następuję przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Zdanie powyżej nie ma zastosowania do sytuacji, w której Kupujący dokonał zapłaty wybierając uprzednio formę płatności „za pobraniem” Sprzedający dokona wówczas zwrotu wpłaconych przez Kupującego środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy- konsumentowi  w przypadku umowy:
− dotyczącej nagrań dźwiękowych lub wizualnych danych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte przez Kupującego;
− o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy- konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Konsumenta lub Przedsiębiorcy- konsumenta o utracie prawa odstąpienia od umowy;
− w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy- konsumenta  lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (w szczególności wskutek imiennej rejestracji produktu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę- konsumenta w bazie danych producenta, co powoduje przypisanie produktu do Konsumenta lub Przedsiębiorcy- konsumenta);
− sprzedaży Produktów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
− w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
− w której Konsument lub Przedsiębiorca- konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument lub Przedsiębiorca- konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy- konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
− w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
− o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
− o świadczenie usług w zakresie przewozu Produktów, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
− w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
− w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
− zawartej w drodze aukcji publicznej.

§ 7. Reklamacja przy sprzedaży

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Produktu zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie cywilnym.

2. Kupujący może złożyć reklamację:

− w formie pisemnej – w postaci reklamacji opatrzonej podpisem Kupującego i wysłanej na adres Sprzedawcy;
− w formie ustnej – w postaci reklamacji złożonej telefonicznie;
− w formie elektronicznej – za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres skrzynki elektronicznej Sprzedawcy.

3. Jeżeli Kupującym jest Konsument lub Przedsiębiorca- konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

4. Jeżeli Produkt ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

5. Jeżeli Produkt ma wadę, Kupujący może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na Produkt wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

6. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, lecz wyłącznie w sytuacji, gdy Umowa sprzedaży ma dla niego charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności, Sprzedający może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu.

7. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, stosownie do § 7 ust. 4, jeżeli wada Produktu jest nieistotna.

8. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą- konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady Produktu, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

9. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy do miejsca oznaczonego w Umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w Umowie sprzedaży – do miejsca, w którym Produkt został wydany Kupującemu.

10. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

11. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia Produktu, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

12. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi czternaście (14) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania reklamowanego Produktu przez Sprzedawcę.

13. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą- konsumentem zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się że żądanie to uznał za uzasadnione.

14. Produkt, którego reklamacja nie zostanie uznana ze względu np. na jej bezzasadność, lub brak dowodu zakupu u Sprzedawcy zostanie odesłany do Kupującego. Sprzedawca może w takiej sytuacji obciążyć Kupującego kosztami takiej przesyłki.

15. Nie stanowią podstawy reklamacji niewielkie różnice w zewnętrznym wyglądzie Produktu wydawanego Kupującemu w zestawieniu z wyglądem Produktu (także tego samego rodzaju, marki i modelu) prezentowanym w formie graficznej, które mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego, w szczególności nie ogranicza w żaden sposób praw Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą- konsumentem do odstąpienia od umowy.

§ 8. Reklamacja usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego, mogą być składane z tytułu:

− niedotrzymania z winy Sprzedawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Kupującego,
− niewykonania, nienależytego wykonania usług przez Sprzedawcę lub wadliwego ich rozliczenia.

2. Reklamacja dotycząca niewykonania lub nienależytego wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.

3. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 (słownie: czternastu) dni licząc od dnia jej wniesienia.

§ 9. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

1. Postanowienia zawarte w §9 Regulaminu dotyczą wyłącznie Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami lub Przedsiębiorcami- konsumentami, tj. Kupujących będących przedsiębiorcami lub zawierających Umowę sprzedaży w imieniu przedsiębiorcy, w sytuacji, gdy umowa ta ma dla przedsiębiorcy charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

2. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne dla Przedsiębiorcy sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Kupującego sposobu płatności w Zamówieniu oraz faktu zawarcia Umowy sprzedaży.

3. Produkty będące przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim przypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Przedsiębiorcy za wady rzeczy sprzedanej, pod warunkiem przedstawienia przez Przedsiębiorcę dowodu zakupu rzeczy (faktury VAT lub paragonu fiskalnego).

6. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w ciągu siedmiu (7) dni i nie zawiadomił Sprzedawcy o wadzie niezwłocznie tj. w ciągu siedmiu (7) dni od jej wykrycia, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie tj. w ciągu siedmiu (7) dni po jej stwierdzeniu.

7. Okres rozpatrywania reklamacji złożonej przez Przedsiębiorcę wynosi trzydzieści (30) dni od dnia otrzymania reklamowanego Produktu przez Sprzedawcę. Termin ten może zostać przedłużony w uzasadnionych przypadkach, o czym Przedsiębiorca zostanie poinformowany. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy w powyżej zakreślonym terminie jest równoznaczny z uznaniem żądania za nieuzasadnione.

8. Koszty dostarczenia rzeczy wadliwej do miejsca wydania ponosi Przedsiębiorca.

9. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów z tytułu Umowy sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody, przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.

§ 10. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Kupującego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem jest Warmińska Manufaktura Elżbieta Wielecka z siedzibą w Olsztynie ul. Kościuszki 33a/4  NIP: 7390303567 REGON: 004449429

2. Zasady przetwarzania danych osobowych Kupującego reguluje „Polityka prywatności”, zamieszczona na stronie Sklepu internetowego www.warminska-manufaktura.pl.

§ 11. Prawa autorskie

Wszelkie treści zamieszczone w serwisie Sklepu internetowego www.warminska-manufaktura.pl, w tym w szczególności znaki graficzne, zdjęcia oraz opisy produktów są chronione prawami autorskimi w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich. Żaden z elementów treści publikowanych ww. serwisie nie może być rozpowszechniany lub kopiowany w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody właściciela tych treści tj. Warmińska Manufaktura Elżbieta Wielecka.

§ 12 . Postanowienia końcowe

1. Dostępnymi środkami porozumiewania się Kupującego ze Sprzedawcą są:

− telefon – + 48 602210575,
− e-mail – [email protected],
− adres korespondencyjny – Warmińska Manufaktura Radostowo 87 11-320 Jeziorany

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku:
− wprowadzenia nowych lub zmiany istniejących, powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
− zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów lub decyzji, rekomendacji, wytycznych lub zaleceń,
− zmiany warunków rynkowych,

− wprowadzenie do oferty lub wycofania z oferty Produktów,

− zmiany w oferowanych form dostawy, odbioru, sposobów zapłaty, w procedurze rozpatrywania reklamacji itd. wynikające ze sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa Sprzedawcy,

− konieczności sprostowania omyłek pisarskich, rachunkowych, a także zapewnienia jednoznaczności postanowień Regulaminu, nie zwiększająca zakresu obowiązków i nie zmniejszająca zakresu uprawnień Kupującego.

3. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego jeżeli zostały zachowane wymagania z art. 384 Kodeksu cywilnego. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Konsumentów lub Przedsiębiorców- konsumentów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian. O treści zmian Regulaminu Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.warminska-manufaktura.pl wiadomości o zmianie Regulaminu.

4. Każdy Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Kupującego z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

5. We wszystkich sprawach wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy sprzedaży wyłączna jurysdykcja przysługuje sądom polskim.

6. Spory powstałe pomiędzy Konsumentem lub Przedsiębiorcą- konsumentem a Sprzedawcą zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2021 r.

Warmińska Manufaktura Elżbieta Wielecka
Kościuszki 33a/4
10-503 Olsztyn
REGON: 004449429
NIP: 739-030-35-67

Numer rachunku bankowego PKO : 71102035410000560201133024

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu
      Oblicz koszty dostawy